Splošni pogoji prodaje podjetja Labelprofi d.o.o.

 

1. Uvod

1.1. Splošni pogoji prodaje (v nadaljevanju: splošni pogoji) urejajo obligacijska razmerja med podjetjem LabelProfi, proizvodnja in storitve d.o.o., Ozare 18a, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: prodajalec), ter kupci izdelkov in storitev iz njegovega prodajnega programa (v nadaljevanju: blago).

1.2. Splošni pogoji se nanašajo na vsako razmerje med prodajalcem in kupcem, razen če se prodajalec in kupec (v nadaljevanju: stranki) za posamezen primer nista dogovorila drugače. V primeru dvoma se za drugačen dogovor štejejo samo dogovori v pisni obliki.

1.3. Splošni pogoji prevladajo nad nakupnimi pogoji kupca, če se stranki pisno ne dogovorita drugače.

2. Ponudba/predračun

2.1. Prodajalec kupcu na njegovo povpraševanje posreduje ponudbo oz. predračun (v nadaljevanju: ponudba), ki vsebuje opisano izvedbo končnega blaga, količino, ceno, morebitni dobavni rok, veljavnost ponudbe ter ostale podatke, skladne s povpraševanjem kupca.

2.2. Vsaka ponudba, ki ji ne sledi kupčevo naročilo, je za prodajalca nezavezujoča.

3. Naročilo

3.1. Kupčevo naročilo se šteje za popolno, če vsebuje vse podatke, ki so potrebni za proizvodnjo blaga, še posebej, a ne izključno: količino, vse podatke za izvedbo tiska in dodelave ter kraj in čas predvidene dobave. 

3.2. Naročilo se izda v obdelavo po prejemu vseh potrebnih podatkov za proizvodnjo blaga. 

3.3. Prodajalec proizvede in dobavi blago na podlagi vsebine pisnega naročila, v katerem se kupec sklicuje na številko ponudbe prodajalca in besedilo Splošni pogoji prodaje podjetja Labelprofi d.o.o. V primeru ponatisov mora kupec pri naročilu navesti tudi prodajalčeve ali svoje šifre naročenega blaga. 

3.4. Kupčevo naročilo se dojema kot potrjeno, ko kupec potrdi tehnične risbe (softproofe) naročenega blaga.

4. Cene

4.1. Prodajalec v svojih ponudbah upošteva cene iz trenutno veljavnih cenikov in ponudb ter na osnovi obstoječih pogojev. 

4.2. Navedene cene so neto cene in se nanašajo na en (1) kos blaga oz. na druge enote, če so te opredeljene. Dodatno se k neto ceni obračuna davek na dodano vrednost v zakonsko opredeljeni višini. 

4.3. Potrjene cene naročila v nobenem primeru niso obvezujoče za kasnejša naročila istovrstnega blaga. 

4.4. Blago, za katerega je prodajalec potrdil naročilo, se dobavi po ceni, veljavni v času naročila. 

4.5. Potrjena cena velja ob pogojih, dogovorjenih ob potrditvi naročila. Prodajalec ima pravico spremeniti ceno blaga v primeru kakršnekoli spremembe v količini, tehničnih specifikacijah, načrtu, specifičnih lastnostih ali nameravani uporabi blaga ter spremembi kraja dostave ali drugih tehničnih, komercialnih ali logističnih procesov.

5. Dostava in reklamacije

5.1. Vse ponujene cene vsebujejo strošek dostave do kupca oz. dogovorjene lokacije, razen kadar se stranki dogovorita drugače. 

5.2. Prodajalec si zaradi narave dela pridržuje pravico do spremembe v dostavljeni količini blaga, in sicer do ± pet (5) odstotkov.  

5.3. Kupec je dolžan v osmih (8) dneh od datuma dobave prodajalcu naznaniti morebitno reklamacijo. Upoštevajo se količinske in vsebinske reklamacije kupca, ki so ustrezno naznanjene v roku 8 dni od prejema blaga, ter reklamacije zaradi skritih napak, če so ustrezno naznanjene v roku treh (3) mesecev od prejema blaga. Po treh (3) mesecih od dobave se ne upošteva nobena reklamacija. Vse morebitne reklamacije se upoštevajo le pod pogojem, da je blago, proizvedeno pri prodajalcu, ustrezno skladiščeno. 

5.4.  Reklamacije se v nobenem primeru ne upoštevajo za napake, ki izhajajo iz naslova: 

  • vsebinskih napak v datotekah za tisk in dodelavo 
  • neustrezno pripravljenih datotek za tisk in dodelavo.

6. Uvod

6.1. Kupec mora svoje datoteke za tisk pripraviti v ustreznih programskih orodjih in jih dostavit v ustreznih formatih datotek. Sprejemljivi so naslednji formati: ADOBE ILLUSTRATOR (.eps, .ai, .pdf), COREL DRAW (.cdr). Tipografije (fonti) naj bodo priloženi oz. pretvorjeni v krivulje. Uporabljene barve naj bodo v CMYK barvnem prostoru oziroma podane v pravilno označenih odtenkih po Pantone barvni lestvici. 

6.2. Ustrezni formati za pripravo slik so: ADOBE PHOTOSHOP (.eps, .tif,.tiff, .psd), COREL (.eps). Pretvorjene naj bodo v CMYK ali Pantone barvni prostor. Pri polni velikosti mora ločljivost slik znašati najmanj 300 dpi. 

6.3. V kolikor podatki za tisk s strani kupca niso zadostne kakovosti, se vsako dodatno delo prodajalca zaračuna po trenutno veljavnem ceniku prodajalca. 

6.4.  Prodajalec se obveže datoteke za tisk hraniti največ 12 mesecev od zadnjega naročila. Po preteku tega roka lahko prodajalec brez vnaprejšnjega obvestila odstrani datoteke iz svojega arhiva.

7. Klišeji, sita in orodja

7.1. Klišeji za toplotni tisk in slepi tisk, sita in izsekovalna orodja, potrebni za izvedbo kupčevega naročila, ostanejo last kupca in se po zadnji dobavi shranijo pri prodajalcu za obdobje dvanajstih (12) mesecev. Prodajalec s tem ne prevzame nobene odgovornosti zanje. Po preteku dvanajstih (12) mesecev se brez vnaprejšnjega obvestila kupca odstranijo kot odpad. 

7.2.  V datotekah za tisk in dodelavo mora biti jasno označeno območje izseka s krivuljo v vektorski obliki in v ustrezni SPOT barvi. 

7.3.  V datotekah za slepi, toplotni in sitotisk morajo biti posamezne dodelave označene z ustrezno poimenovano SPOT barvo.

8. Dobavni rok

8.1. Informativni dobavni roki so kot del osnovnih pogojev navedeni v uradni ponudbi prodajalca. 

8.2. Stranki določita rok dobave sporazumno ob vsakem posameznem naročilu. V primeru, da kupec ne poda želenega roka dobave, prodajalec sam določi dobavni rok, ki ga kupec po potrditvi naročila ne more izpodbijati.

9. Plačilni pogoji

9.1. Običajni plačilni rok je 15 dni od izdaje računa, če se stranki ne dogovorita drugače. 

9.2. Plačilo se šteje kot izvršeno, ko je denar na računu prodajalca. 

9.3. V primeru zamud pri plačilu zapadlih obveznosti ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, povezane z izterjavo plačila. 

9.4. Če kupec do prodajalca nima poravnanih zapadlih obveznosti, ima prodajalec pravico zaustaviti dobave blaga.

10. Odgovornost za škodne dogodke

10.1. Prodajalec ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala pri kupcu kot posledica njegovih zamud pri izpolnjevanju dogovorjenih obveznosti, še posebej, če bi škoda nastala zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani kupca. 

10.2. Prodajalec ima pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode, nastalih kot posledica ravnanja kupca iz prejšnjega (10.1.) člena. 

10.3. Za škodo, ki ni nastala neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za izgubljeni dobiček in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škode kupca. Opisana omejitev odgovornosti odpade, če je škoda povzročena namenoma ali iz velike malomarnosti.

 10.4. Izključitev ali omejitev odgovornosti velja tudi za sodelavce, delojemalce, zastopnike in izpolnitvene pomočnike prodajalca.

11. Višja sila

11.1. Kot nemožnosti izpolnitve naročila, za katere prodajalec ne odgovarja, se štejejo okoliščine, kot so višja sila, ukrepi državnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, torej okoliščine, na katere prodajalec ne more vplivati. Kot višja sila se šteje tudi pomanjkanje materiala na svetovnem trgu. 

11.2. V primeru, da izpolnitev pogodbenih obveznosti postane otežena ali nemogoča zaradi okoliščin iz člena 11.1., obveznost preneha za čas, ko je njena izpolnitev otežena ali nemogoča. V tem času je prodajalec oproščen izpolnitve obveznosti in odškodninske odgovornosti zaradi neizpolnjevanja dogovorjenih obveznosti. 

11.3. Prodajalec ne nosi odgovornosti za kakršnokoli zamudo pri izpolnitvi obveznosti ali za neizpolnitev obveznosti iz pogodbenega razmerja, v kolikor je to posledica vzrokov izven njegovega razumnega nadzora in do le-teh pride brez krivde ali malomarnosti, vključujoč, brez omejitev, nezmožnost dobaviteljev, podizvajalcev, špediterjev ali prodajalca, da izpolnijo svoje obveznosti. 

11.4. V primeru okoliščin iz 11.3. člena prodajalec kupcu posreduje takojšnje pisno obvestilo z vsemi podrobnostmi o nastanku in razlogih. Datumi izpolnitve obveznosti se podaljšajo za čas, izgubljen zaradi nastanka takšnih razlogov, če imata pogodbeni stranki še interes za to.

12. Odstop terjatev

12.1. Kupec se zavezuje, da tretjim osebam ne bo odstopil nobene terjatve do prodajalca brez njegove predhodne pisne potrditve. Stranki se strinjata, da se kot pisna štejejo tudi vsa sporočila preko ustreznih telekomunikacijskih sredstev (faks, elektronska pošta,  spletna družbena omrežja, spletni portali itd.).

13. Spori

13.1. Vsi morebitni spori med strankama, ki lahko nastanejo v zvezi z naročenim blagom, se rešujejo sporazumno. Za spore, ki jih ne bo mogoče rešiti na ta način, je ob odsotnosti drugačnega dogovora med strankama pristojno sodišče v Slovenj Gradcu, ki uporablja slovensko materialno pravo.